Ormanların Ekonomiye Katkısı


Ormanlar insanlığa çok çeşitli ekonomik ve sosyal faydalar sağlar. Bunlar, orman ürünlerinin ve enerjinin istihdamı, işlenmesi ve ticareti yoluyla genel ekonomiye katkıları ve orman sektöründeki yatırımları içerir. 

Ormanların Ekonomiye Katkısı

Bunlar ayrıca kültürel, manevi veya eğlence değeri yüksek alanların ve manzaraların barındırılmasını ve korunmasını da içerir. Bu işlevleri sürdürmek ve geliştirmek, sürdürülebilir orman yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nedenle, sosyo-ekonomik faydaların durumu ve eğilimleri hakkındaki bilgiler , diğer temalar altında ele alınan ağırlıklı olarak çevresel değerlere ilişkin daha olağan istatistiklerle birlikte, sürdürülebilir orman yönetimine yönelik ilerlemeyi değerlendirmek için gereklidir .

Ekonomik faydalar genellikle parasal terimlerle ölçülür ve şunları içerebilir: sektördeki istihdamdan elde edilen gelir; sektörün ülke ekonomisine, enerji arzına ve uluslararası ticarete katkısı. Ayrıca, sektörün ekonomik uygulanabilirliği veya sürdürülebilirliği, orman işletmelerinin karlılığı veya yatırım düzeyi gibi ölçülerle değerlendirilebilir.

Ormanların sosyal işlevlerinin ölçülmesi genellikle daha zordur ve gelişmişlik düzeylerine ve geleneklerine bağlı olarak ülkeler arasında önemli ölçüde değişebilir. Örneğin, gelişmiş, sanayi sonrası toplumlarda, rekreasyon ve eğlence değerleri için ormanların faydaları veya kırsal bir yaşam tarzının sürdürülmesi en önemli olabilirken, gelişmekte olan ülkelerde, geçim faaliyetleri için mevcut orman alanı veya sayısı Sektörde istihdam edilen kişilerin oranı, sosyal değerlerinin daha iyi bir göstergesi olabilir. Ormanların sosyal faydalarını ölçmenin zorlukları göz önüne alındığında, sosyal işlevler genellikle çıktılardan ziyade girdiler açısından ölçülür (örneğin, çeşitli sosyal işlevleri sağlamak için kullanılan ormanların alanı veya oranı).

Kriterler ve göstergelere ilişkin tüm uluslararası süreçler, ormancılık sektörünün sosyo-ekonomik işlevlerinin veya faydalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bir bölüm içerir. Çok çeşitli değişkenler ölçülebilir: üretim ve tüketim; rekreasyon ve turizm; orman sektörüne finansman ve yatırım; kültürel, sosyal ve manevi ihtiyaçlar ve değerler ; ormancılık istihdamı; sağlık ve güvenlik; ve topluluk ihtiyaçları vb.

Tüm bunların yanı sıra günümüzde ormanlık alanlar şehirlerin ve şehirlerdeki yapıların maddi değerini ortalama olarak yüzde 15 ila 20 oranında olumlu yönde etkilemektedir. Ormanların korunması hem ülke hem de dünya ekonomisi için çok kritik öneme sahiptir ve bu nedenle orman koruma sertifikasyon programları hem yerel hem global ekonomiye direkt olarak etki etmektedir.