Kriterler


FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin oluşturduğu orman koruma ve orman yönetim sertifikasyonu programları aşağıda belirtilmiş temel kriterleri ve standartları uygulamaktadır.

Sürdürülebilir Ormancılık

Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ormancılık uygulamak; Toprak, hava ve su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, yaban hayatının ve su habitatının, rekreasyonun ve estetiğin korunmasıyla birlikte yararlı ürünler için ağaçların yeniden ağaçlandırılmasını ve yetiştirilmesi ve hasat edilmesini bütünleştiren bir arazi yönetim etiği uygulamak.

Orman Verimliliği ve Sağlığı

Hasattan sonra yenilenmeyi sağlamak ve orman arazi tabanının üretken kapasitesini sürdürmek ve orman sağlığını ve toprak verimliliğini uzun vadeli korumak ve sürdürmek.

Su Kaynaklarının Korunması

Ormanlar su kaynaklarımızı korur ve temizler. Su, hem insan toplulukları hem de sucul türlerin ve ekosistemlerin korunması için hayati bir kaynaktır. Ormanlar, hem su kalitesinin hem de miktarının korunmasında hayati bir rol oynamaktadır. Su kütlelerini ve nehir kıyısı bölgelerini korumak ve su kalitesini korumak için en iyi yönetim uygulamalarına uymak.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Ormanlarımıza iyi bakmak, iklim değişikliği, su kalitesi ve tür kaybını ele almak için çok önemlidir. Ormanları, hayvan ve bitki türleri, vahşi yaşam habitatları ve ekolojik veya doğal topluluk türleri dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliği koruyan ve teşvik eden şekillerde yönetmek.

Estetik ve Rekreasyon

Orman operasyonlarının görsel etkilerini yönetmek ve halk için rekreasyon fırsatları sağlamak.

Özel Sitelerin Korunması

Özel öneme sahip ormanları ve arazileri (ekolojik, jeolojik veya kültürel açıdan önemli) bütünlüklerini koruyacak ve benzersiz niteliklerini hesaba katacak şekilde yönetmek.

Sorumlu Elyaf Kaynak Kullanımı Uygulamaları

Diğer orman arazisi sahipleri arasında hem bilimsel olarak güvenilir hem de ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını kullanmak ve teşvik etmek.

Yasal Uygunluk

Geçerli federal, eyalet, eyalet ve yerel ormancılık ve ilgili çevre yasaları, tüzükleri ve düzenlemelerine uymak için.

Araştırma

Ormancılık araştırmaları, bilim ve teknoloji yoluyla sürdürülebilir orman yönetimindeki gelişmeleri desteklemek.

Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve öğretim programları yoluyla sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını geliştirmek.

Topluluk Katılımı ve Sosyal Sorumluluk

Kamu arazilerinde sürdürülebilir ormancılık uygulamasının toplum katılımı yoluyla genişletilmesi.

Şeffaflık

Sertifika denetimlerini belgeleyerek ve bulguları kamuya açık hale getirerek orman sertifikasyonu anlayışını genişletmek.

Sürekli İyileştirme

Orman yönetimi uygulamalarını sürekli iyileştirmek ve sürdürülebilir ormancılık taahhüdüne ulaşmada performansı izlemek, ölçmek ve raporlamak.

Adres

Merkez Mahallesi
Dr Sadık Ahmet Cd, No 38/44 A
Bağcılar/İstanbul - Türkiye

Telefon

+90 212 702 10 00